(27 มกราคม 2559) คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE ภายใต้กรอบคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1. เพิ่มการกระจายรายได้ 2. ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว และ 3. เสริมสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยว

คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE ภายใต้กรอบคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เป็นการดำเนินการตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชารัฐ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย อันสืบเนื่องมาจาก การประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงาน 12 คณะ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ผ่าน 7 ประเด็นการขับเคลื่อน และ 5 ประเด็นปัจจัยสนับสนุน เพื่อให้ประเทศไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งการท่องเที่ยวและ MICE เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (ประชารัฐ) เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนา (Meeting) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Tour) ภายในประเทศไทยด้วยความร่วมมือหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ภาครัฐ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาคเอกชน โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สมาคมการขายตรงไทย, สมาคมประกันวินาศภัย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ, สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน), และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ภาคประชาสังคม โดยองค์การการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน, และศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

กรอบแนวทางของความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนา (Meeting) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Tour) ภายในประเทศไทย

ภาคเอกชน สนับสนุนให้บริษัทเอกชนภายในเครือข่าย จัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย อย่างน้อย 1 ประชุมหรือ 1 ทริป ต่อ 1 บริษัท ในต่างจังหวัด ภายในกลางปี 2559 โดยสายการบินหลักเตรียมเที่ยวบินรองรับ เพื่อช่วยกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว

ภาครัฐ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย โดยพิจารณาการสนับสนุนตามเหมาะสม โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทาง

ภาคประชาสังคม พัฒนาชุมชนให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยวชุมชน โดยนำเสนอประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมชุมชน และสินค้าท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างความประทับใจให้อยากเยือนซ้ำ

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยนี้ เป็นเพียงความร่วมมือแรกของคณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE โดยยังมีความร่วมมือที่เตรียมนำเสนอเป็น Quick Win ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในระยะ 6 เดือน อีกหลายประเด็น อาทิเช่นการ Promote อาหารและผลไม้ไทย (Thai Food & Fruits), การเพิ่มมูลค่าด้วยการให้ความรู้และเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าและบริการ และการจัดประกวดต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐาน (Storytelling & Contest), การส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ด้วยการติดไฟ เป็นต้น

 

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

วันนี้ 23

เมื่อวานนี้ 22

สัปดาห์นี้ 45

เดือนนี้ 418

ทั้งหมด 72711

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

รีสอร์ทภูฟ้าสวรรค์

ที่อยู่ : กรุงเทพฯ
Fax : 034-448-517
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350

ที่อยู่ : จ.เชียงราย
เลขที่ 2/2 ม.19 หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง(เลาเจอ) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
Mobile : 089-895-3094, 081-845-8649, 081-485-9350
           : 092-428-9425, 092-428-9426